Preguntes i respostes sobre l’habitatge amb protecció oficial

A SALAS destinem gran part de la nostra activitat a l’habitatge amb protecció oficial. Una bona oportunitat per aquells que busquen un habitatge a un preu assequible, però que genera molts dubtes als clients pel desconeixement de les característiques de l’HPO. Per aquesta raó, hem fet una entrevista al departament Jurídic de SALAS perquè ens resolgui moltes d’aquestes qüestions que els nostres clients ens consulten diàriament: què és un habitatge amb protecció oficial, com es pot adquirir o és de venda o lloguer, entre moltes altres. Si estàs interessat en un pis d’HPO i no saps per on començar aquí resoldràs molts dels teus dubtes.

– A grans trets, què s’entén per habitatge amb protecció oficial?

Un habitatge amb protecció oficial (HPO) és aquell que es regeix per una normativa reguladora pel que fa a superfície màxima, preu de venda o lloguer màxim i requisits d’accés específics pel comprador o inquilí de l’habitatge. Els requisits bàsics que han de complir els sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial siguin de venda o de lloguer són:

  • Estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial. Alguns municipis compten amb Registre de Sol·licitants propi, en aquests casos, caldrà adreçar-s’hi per veure com inscriure’s correctament.
  • La persona interessada no pot tenir un habitatge en propietat. Tot i així, existeixen algunes excepcions com:
    •  Si al valor de la propietat que ja té és inferior del 40% del valor de l’habitatge amb protecció oficial que vol adquirir. Aquest valor es determinarà d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials.
    • Aquest valor s’elevarà fins al 60%, en els següents supòsits: persones de més de 65 anys, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, famílies nombroses, famílies monoparentals amb fills, persones dependents, o amb discapacitat oficialment reconeguda, i les famílies que les tinguin al seu càrrec i persones separades o divorciades al corrent del pagament de les pensions per aliments i compensatòries, si s’escau.
  • Complir el límit d’ingressos màxims. Aquest límit varia segons diversos barems com per exemple la zona on es troba l’habitatge, el règim de protecció oficial, el nombre de membres en la unitat familiar, entre altres.

– ¿Qui promou l’habitatge amb protecció oficial?

L’habitatge amb protecció oficial pot estar promogut tant per l’administració pública com per l’empresa privada. En el nostre cas, des de SALAS impulsem aquest tipus d’habitatge des de les cooperatives (Arauca i S’Illa Blanca), la Fundació SALAS o en algunes ocasions a través d’una Societat Limitada.

– Quina diferència hi ha entre habitatge protegit de venda versus el de lloguer?

L’HPO de venda significa que un promotor compra el sòl i promou l’edifici. Fins aquí és com qualsevol altra promoció. La diferència recau en el fet que els habitatges allà construïts estaran qualificats com a habitatge protegit i, per tant, el preu de venda estarà limitat i l’adquirent haurà de complir els requisits explicats anteriorment. S’ha de tenir en compte que si està promogut per una cooperativa aquestes tenen casuístiques concretes.

En el cas d’HPO de lloguer, la formula habitual que fem servir a SALAS consisteix en que la propietat del sòl la manté l’Ajuntament que és qui atorga un dret de superfície normalment d’uns 75 anys. Així doncs, l’Ajuntament “cedeix el sòl” per tal que una promotora social o vàries promoguin un edifici i després lloguin els habitatges durant els anys acordats amb l’Ajuntament. En el cas de les entitats impulsades des de SALAS, Fundació SALAS és l’encarregada de promoure els habitatges i Fundació Nou Lloc, l’encarregada de gestionar-ne el lloguer durant el període d’explotació. En ambdós casos les Fundacions estan homologades com a promotores socials per la Generalitat de Catalunya i son membres de la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC).

– Es pot vendre un pis amb protecció oficial?

Sí que es pot vendre, però tenint en compte alguns requisits:

  • Notificar i demanar autorització a l’administració competent.
  • Vendre’l al mateix preu pel qual es va adquirir. El preu de venda estarà actualitzat, no obstant això en cap cas es podrà fer negoci amb ell.
  • El nou propietari haurà d’estar inscrit com a Sol·licitant d’Habitatge amb protecció oficial i per tant, complir amb els requisits esmentats anteriorment per comprar aquest habitatge.

– Si vols adquirir un pis amb protecció oficial, has d’apuntar-te al registre de sol·licitants?

Sí, hi ha tot un procés. En el cas d’habitatges amb protecció oficial d’obra nova, es fa un anunci quan surt una promoció d’HPO i hi ha un període en el qual les persones interessades poden apuntar-se. Quan arriba el moment de la comercialització només podran adquirir els pisos aquells que s’hagin inscrit prèviament al registre.

Un altre punt a tenir en compte és que la llei regula la forma que s’adjudicaran aquests habitatges. Hi ha diferents sistemes, com per exemple, per ordre de llista d’inscripció, per sorteig, entre altres. Però com dèiem, un cas força diferenciat de la resta, són les cooperatives. La diferenciació és que la cooperativa construeix els pisos pels seus socis, per tant, a l’hora de vendre els pisos no s’ha de seguir cap llista ni fer cap sorteig, ja que són els mateixos socis els qui se’ls adjudicaran els pisos. Tot i que aquests socis han d’estar inscrits al Registre de sol·licitants i  complir sempre amb els requisits anteriorment anomenats.

Hi ha el mite que els pisos amb protecció oficial no són de qualitat, és cert?

Avui dia les qualitats d’un pis de protecció oficial són equivalents a les d’un pis lliure estàndard. Totes les característiques com l’aïllament acústic, tèrmic, materials, etc. estan regulades en el codi tècnic de l’edificació i aquest l’han de complir tots els habitatges d’obra nova, siguin de protecció oficial o no.