QUALITAT EL NOSTRE COMPROMÍS

SALAS dedica llur activitat empresarial a: AL DISSENY, CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ INTEGRAL DE PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES.

La seva visió és la de ser una empresa referent en el sector immobiliari., i la seva missió és Desenvolupar promocions immobiliàries en totes les seves tipologies i fórmules, generant valor als nostres grups d’interès.

La Direcció considera com a valors estratègics de la seva gestió els següents:

 • Servei: Voluntat plena d’orientació cap al client, amb l’objectiu d’aconseguir-ne la satisfacció i aportant-li el màxim valor afegit.
 • Professionalitat: Fomentar el talent de les persones participants en la gestió interna de SALAS, mitjançant un entorn positiu, motivant, creatiu i basat en el treball en equip.
 • Qualitat: Aconseguir l’optimització en el lliurament del producte, així comen els serveis aportats, a través d’un sistema de millora continua i fomentant la innovació.
 • Honestedat: Basar la relació amb tota persona, entitat o organització des de les bases de la transparència, l’ètica, la confiança i el compromís.
 • Innovació: Incorporació de millores tècniques i de gestió en la revisió dels procediments, tenint en compte criteris de sostenibilitat i eficiència.
 • Sostenibilitat: estimular un creixement econòmic més equilibrat i responsable des de les perspectives econòmica, social i ambiental.
 • Compromís social: Compromís amb aquelles persones que tenen dificultats per a accedir a un habitatge de compra o de lloguer a preus de mercat

Per transmetre aquests valors i assolir els objectius de l’empresa, és política de la Direcció liderar i impulsar l’ execució de les següents accions:

 • Potenciar i dotar de mitjans l’Àrea de Qualitat per assolir els objectius establerts.
 • Establir, implantar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió de la Qualitat efectiu i eficaç.
 • Avaluar els resultats d’aquest Sistema per determinar la conformitat de tot allò realitzat amb els requeriments contractuals i normatius establerts; i impulsar les correccions del Sistema en cas necessari.
 • Assegurar-se que l’equip humà de SALAS conegui i participi dels Objectius i la Política de l’ Empresa a través de la informació del personal a tots els nivells.
 • Ser conscients i respectuosos amb el medi ambient: és fonamental que totes les activitats desenvolupades es facin provocant la mínima alteració del nostre medi, aplicant criteris de sostenibilitat i ecoeficència.
 • Crear mecanismes i espais que facilitin la innovació, tant a nivell de producte i servei com a nivell de procediments.
 • Impulsar la promoció d’habitatge assequible com a contribució a una demanda social existent.
 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent relativa a la prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat i salut dels nostres empleats, promovent i garantint també la seguretat a les obres.

Segell ISO 9001 – 2015

El Sistema de Gestió de la Qualitat de SALAS està basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. La Política de Qualitat serà revisada per a la seva contínua adequació i comunicada al personal de SALAS.

Segell ISO 9001 – 2015

El Sistema de Gestió de la Qualitat de SALAS està basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. La Política de Qualitat serà revisada per a la seva contínua adequació i comunicada al personal de SALAS.