AVIS LEGAL

Política de protecció de dades personals de SALAS PLUSHABIT, S.L.

Amb conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, SALAS PLUSHABIT, S.L. l’informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades que vostè ens faciliti, necessaris per a mantenir-li informat sobre les nostres promocions immobiliàries o per a proporcionar-li els productes i serveis que ens sol·liciti i, en el cas que es posi en contacte amb nosaltres per ofertes de treball, per a poder gestionar la seva sol·licitud i notificar-li sobre futurs processos de selecció que s’ajustin al seu perfil professional.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

SALAS PLUSHABIT, S.L. C.I.F.: B-66651183 Adreça postal: Rambla, núm. 221 Sabadell Telèfon: 937457300. Correu electrònic: info@salas.plus

Per a què utilitzem les seves dades personals?

A SALAS PLUSHABIT tractem les seves dades personals per a:

Gestionar i informar sobre les nostres promocions immobiliàries, els productes i serveis que ens sol·licita i/o els contractes que té subscrits amb SALAS PLUSHABIT o amb les societats a les quals SALAS PLUSHABIT presta serveis.

Mantenir la base de dades de contactes.

En el supòsit d’enviament del seu currículum mitjançant la bústia de la web de SALAS PLUSHABIT, el candidat autoritza a SALAS PLUSHABIT per a incorporar les seves dades personals a la nostra base de dades per a futurs processos de selecció de personal i notificar-li en el supòsit que es produeixi alguna vacant en la nostra organització que es pugui adequar al seu perfil professional. El tractament de les seves dades es farà d’acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’informem que SALAS PLUSHABIT no realitzarà tractament de les seves dades personals per a altres finalitats no relacionades amb la gestió dels productes i serveis, dels seus contractes o de la gestió del currículum enviat, sense la seva expressa autorització.

Per què utilitzem les seves dades personals?

Quan ens remet les seves dades a través del formulari de contacte, en els punts de venda/esdeveniments/fires mitjançant fulls informatius, per telèfon d’atenció al client i ens dona el seu consentiment, l’utilitzem per a gestionar les seves sol·licituds, consultes, per a oferir-li productes i serveis de l’activitat de SALAS PLUSHABIT, i contactar amb vostè per a donar-li resposta a qualsevol informació sol·licitada.

Així mateix, en el supòsit que ens faciliti el seu currículum i previ consentiment per part seva, el mantindrem en la nostra base de dades per a futurs processos de selecció.

En compliment d’un contracte per a gestionar la prestació de serveis que sol·liciti o contracti amb SALAS PLUSHABIT, aquesta ha de complir també amb les obligacions legals imposades per la normativa vigent, així com per la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme i amb la normativa en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals de caràcter personal vigent.

Per interès legítim de SALAS PLUSHABIT, perquè puguem atendre millor les seves expectatives i incrementar el seu grau de satisfacció com a client, desenvolupant i millorant la qualitat dels productes i serveis que prestem, així com per a realitzar estadístiques i estudis de mercat que puguin resultar d’interès. Per a aquest fi SALAS PLUSHABIT podrà utilitzar les dades que ens facilita de forma totalment anònima.

Durant quant temps conservarà SALAS PLUSHABIT les seves dades?

Conservarem les seves dades personals durant la vigència de la relació contractual o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les sol·licituds d’operacions que no s’arribin a signar, així com les dades personals del currículum del candidat, sempre que no siguin actualitzades pel candidat, seran conservades durant un període màxim de 3 anys.

Una vegada finalitzat el referit termini, a SALAS PLUSHABIT mantindrem les seves dades personals bloquejades durant els terminis legals establerts en les lleis fiscals, el codi civil i la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, entre altres. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les seves dades.

A qui comunicarem les seves dades?

SALAS PLUSHABIT no cedirà les seves dades personals a tercers, excepte per obligació legal, o quan vostè ens doni el seu consentiment. No obstant això, les seves dades podran ser transferits al personal autoritzat de SALAS PLUSHABIT o als representants que actuïn en el seu nom per a finalitats administratives internes, que estaran subjectes a la normativa de protecció de dades, organismes o autoritats competents quan existeixi l’obligació legal de fer-ho, així com a les societats amb les quals SALAS PLUSHABIT mantingui un contracte de prestació de serveis sempre que tinguin vinculació directa amb la finalitat del tractament i sense que puguin destinar-los a qualsevol altra finalitat.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

SALAS PLUSHABIT, l’informa que, en qualsevol moment, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, de manera gratuïta, sense que això afecti la licitud del tractament, enviant la seva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic a info@salas.plus o a SALAS PLUSHABIT, S.L. Rambla, núm. 221 -08202 SABADELL (Barcelona), acompanyant a la sol·licitud una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

A SALAS PLUSHABIT procurem controlar l’ús correcte de les dades personals dels quals som responsables per part de tercers als qui els hi hàgim hagut de facilitar. Per aquest motiu, li sol·licitem que, en cas que tingui coneixement o sospiti que qualsevol dels nostres proveïdors abans indicats, pugui estar fent un ús indegut de la seva informació personal, ens el comuniqui per a adoptar les accions que s’hagin d’exercitar.

Per a garantir que les dades que tenim són correctes i estiguin actualitzats, li preguem que, si escau alguna modificació en les seves dades o si per qualsevol motiu detecta que tenim alguna dada incorrecta, ens el comuniqui al més aviat possible per a procedir a la seva esmena.

Responsabilitat dels continguts d’aquest lloc web

SALAS PLUSHABIT, S.L. adverteix que la informació que hi ha en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot tenir errors o pot estar desfasada, per aquesta raó no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la llei. Per tant, abans de prendre alguna acció derivada del seu contingut, s’haurà de verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de les oficines de la companyia i els registres públics corresponents.

SALAS PLUSHABIT, S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per SALAS PLUSHABIT, S.L. o no publicada per aquesta. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web de SALAS PLUSHABIT, S.L.

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació que hi ha en aquesta pàgina web i que s’utilitzi sense l’autorització de SALAS PLUSHABIT, S.L. és una infracció que castiga la legislació vigent.

SALAS PLUSHABIT, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet de visitar la web o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

En cas de controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, SALAS PLUSHABIT, S.L. i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

SALAS PLUSHABIT, S.L.
B-66651183
Rambla 221 (08202) Sabadell – Barcelona
Tel.: 93 745 73 00 – Correu electrònic: info@salas.plus