CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DEL CV

SALAS PLUSHABIT, S.L., amb C.I.F.: B-66.651.183 l’informa que conforme disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals  (LOPDGDD), que les dades personals facilitades en el seu currículum seran conservades en els fitxers de dades personals sota la responsabilitat de SALAS PLUSAHBIT, S.L.  amb  la finalitat de formar part en els futurs processos de selecció de personal i contractació que es duguin a terme , de tal manera que en el supòsit que es produeixi alguna vacant en la nostra organització que es pugui adequar al seu perfil professional se li pugui contactar per a informar-lo.

La persona interessada declara que les dades facilitades són correctes i atorga el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals a favor de SALAS PLUSHABIT, S.L. per la finalitat descrita anteriorment. En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades personals, li sol·licitem que ens ho comuniqui per escrit amb la finalitat de mantenir actualitzat el seu currículum.

Les dades romandran actives a la base de dades de SALAS PLUSHABIT, S.L. durant el període màxim de 12 mesos des de que va facilitar el currículum.

SALAS PLUSHABIT, S.L. garanteix el bon ús de la informació i la plena confidencialitat de les dades de caràcter personal continguts en els nostres fitxers, així com el ple compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i  la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals  (LOPDGDD), SALAS PLUSAHBIT es compromet a respectar la seva confidencialitat en el tractament de les seves dades personals i l’informa que té dret a exercitar els drets  d’accés, rectificació , supressió,  limitació i oposició de les dades personals mitjançant correu electrònic a info@salas.plus o escrit dirigit a l’adreça postal: Rambla, núm. 221 Sabadell, acompanyant a la sol·licitud una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.