Aerotèrmia, màxim confort i mínim consum

Gràcies al seu disseny eficient, els sistemes aerotèrmics obtenen de l’aire la major part de l’energia que necessiten per funcionar i només una mínima fracció de la xarxa elèctrica. D’aquesta manera es garanteixen el confort i la funcionalitat reduint-se significativament els costos d’explotació, el consum d’energies no renovables i les emissions de CO₂.

Avantatges principals

• Alta eficiència: menor consum per al mateix confort.

• Proporciona calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària.

• Instal·lació senzilla i de manteniment mínim.

• Eximeix de l’obligació d’instal·lar plaques solars tèrmiques.

• Al no produir-se cap tipus de combustió, no són necessàries xemeneies d’evacuació.

• Utilitza fonts d’energia netes i parcialment renovables, de manera que és respectuosa amb el medi ambient.

Funcionament de la calefacció i l’aigua calenta sanitària

1. El sistema consta d’una unitat externa que capta l’aire per transferir la calor en un fluid conductor. Així s’aprofita un recurs natural gratuït i totalment renovable: l’aire.
2. Posteriorment, el fluid conductor arriba a la unitat interior i passa per un compressor que el comprimeix augmentant encara més la seva temperatura.
3. Una vegada escalfat, el fluid conductor passa per un intercanviador on allibera la seva calor. Aquest servirà per escalfar l’interior de l’habitatge mitjançant fan coils i per produir aigua calenta sanitària gràcies a un acumulador.
4. Després de cedir la seva calor, el fluid conductor fred tornarà novament cap a l’unitat exterior a on iniciarà el cicle una i altra vegada.

Funcionament de l’aire condicionat

Quan s’acciona l’aire condicionat a l’estiu, el sistema Inverter funciona en sentit contrari evacuant l’aire calent de l’interior de l’habitatge i refredant el fluid conductor.